T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

                                                
 


YOZGAT


Bulunduğunuz Yer: Mevzuat ve Yayınlar  >>   İlçe Stratejik Planı

                                                

 İlçe Stratejik Planı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

STRATEJİK PLAN RAPORU

BAŞLANGIÇ

AMAÇ

Bu planın hazırlanmasına esas oluşturan ve İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bürokratik Kültürden Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Kültürüne Geçiş Programı”, yönetimin her alanında, çok önemli değişimlerin yaşandığı çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçası olan ülkemizin bu süreçten kopmaması ve bu gelişmelere paralel bir dönüşümün içinde olması ihtiyacından doğmuştur. Planın yapılmasındaki temel amaç, vatandaşımızı zaman kaybına, gereksiz masrafa, bezginliğe ve yorgunluğa sevk eden; çağdaş hizmet standartlarının gerisinde kalan, ürettiği hizmeti sunarken vatandaşın ihtiyacı yerine kendi hiyerarşik mantığını ve ihtiyaçlarını esas alan “Bürokratik Yönetim Kültürü” anlayışını değiştirerek bunun yerine, “Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Kültürü” nü anlayışını yerleştirmektir.

KAPSAM

Çandır Kaymakamlığı tarafından hazırlanan bu plan, Çandır Kaymakamlığı ve genel idare içerisinde yer alan bağlı birimlerinde uygulanacaktır. Yerel yönetimler ve askeri kuruluş planın kapsamı dışındadır.

HUHUKİ DAYANAK

Bu planı hazırlama yetkisi ve görevi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilçe yönetimini düzenleyen 27. Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerini düzenleyen 31. Maddeleri ile İçişleri Bakanlığı’nın 07.05.2002 tarih ve 467 sayılı İyi Yönetimin Geliştirilmesi Genelgesi’nden kaynaklanmaktadır.

ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI SWOT ANALİZİ

SWOT Analizinde Yöntem

Çandır Kaymakamlığının iç yapısının güçlü ve zayıf yönleri ile görev yaptığı ortamdan kaynaklanan fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde; ilçe idare şube başkanları (yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, tarım ilçe müdürü, milli eğitim müdürü, tapu sicil müdürü, İlçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevlisi ) ile ilçedeki sivil toplum örgütlerinin ve bazı muhtarların katılımıyla yapılan toplantıda beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilen SWOT analizi kullanılmıştır. Ayrıca halkın kamu kurumlarına bakış açısını ortaya koyabilmek için görüşme ve gözlem yöntemi de kullanılmıştır.

Kurumun İç Analizi

SWOT analizi çalışmalarında, kurumların vatandaşa yönelik işleri, benzer işleri gruplandırma mantığından hareketle 26 gruba ayrılarak tanımlanmıştır. Bu işlerle ilgili personel, bütçe, maddi olanaklar, mevzuat ve örgütlenmeden, kurum kültüründen kaynaklanan üstünlük ve zayıflıklar analiz edilmiştir.

Görevler

1) Evrak/Dilekçe Kabul, İzleme ve Sonuçlandırma İşleri: Dilekçe ve evrakın alınması, havalesi, kaydı, sonucunun izlenmesi, ilgilisine sonucundan bilgi verilmesiyle ilgili işleri kapsar.

2) Yasaların ve Hükümet Emirlerinin İlanı İşleri: Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespitinin yapılarak yasaların uygulanmasından doğan bilgi ve belge eksikliklerini ve halkı doğrudan doğruya ilgilendiren vergiye, askerliğe, cezaya ve bunların uygulanmasına ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ilçe çapında ilan edilmesiyle ilgili işleri kapsar.

3) Belge Onaylama İşleri: Yurt dışı bakım belgeleri, Devlete ait yükseköğrenim yurtlarında kalacak öğrencilerin beyanlarının doğruluğuna ilişkin belgeler, muhtar ve resmi dairelere ait imza ve mühürlerin doğruluğuna ilişkin belgeler gibi geçerliliği kaymakamın onayına bağlı belgelerin onaylanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.

4) Gayrimenkul Zilyetliğinin Korunması İşleri: İlçe sınırları içinde vatandaşların taşınmaz zilyetliklerine yapılan tecavüzlerin önlenmesi ve zilyedine teslimi ile ilgili soruşturma, karar ve infaz işlerini kapsar.

5) Muhtaçlık ve Bakım Belgeleri Düzenlenmesi İşlemleri: 18 yaşını doldurmuş malul, 65 yaşını doldurmuş fakir ve bakıma muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin muhtaçlık kararları, çalışan ve emekli olan kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü oldukları yasal yakınlarının muhtaçlığına ilişkin muhtaçlık ve bakım kararları ile ilgili işlemleri kapsar.

6) Yeşilkart İşlemleri: Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşilkart sağlık cüzdanı verilerek karşılanmasıyla ilgili olarak; başvuruları kabul etme, kişinin ödeme gücü olup olmadığını yerinde araştırarak, muhtaç olup olmadığına karar verilmesi, yeşilkart sağlık karnesinin verilmesi ile yıllık vizesinin yapılması işlerini kapsar.

7) Vatandaşların İstek ve İhtiyaçlarının Tespitine Yönelik İşler: Kaymakamlığa gelerek ilçe kaymakamıyla görüşmek isteyen vatandaşların görüşmelerini sağlamak, vatandaşlara işleriyle ilgili yol göstermek, yardımcı olmak; vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla ilçe kaymakamınca yapılacak gezi, inceleme ve denetlemelerin programını yapmak, sonuç raporlarını yazarak ilgili kuruluşlara ve valiliğe göndermek, sonuçlarını izlemek ve raporlamak işlerini kapsamaktadır.

8) Derneklerle İlgili İşler: Derneklerin kurulması sırasında verilen bildirim, tüzük ve eki belgeleri almak, alındı belgesi düzenleyerek vermek, tüzük ve belgeleri incelenmek üzere valiliğe göndermek, belirlenen eksikler varsa süresi içinde giderilmesi için bildirimde bulunmak, dernekleri denetlemek, denetim sonuçlarını raporlamak, eksiklerin giderilmemesi halinde idari ve adli işlemleri yürütmek, derneklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi halinde gerekli işlemleri yürütmek işlerini kapsamaktadır.

9) Ruhsat İşlemleri: Yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi, av teskeresi, belediye sınırları dışında kalan yerlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili işlemler ile kanunlarla verilen diğer ruhsat işlemlerini yürütmek,

10) Araştırma ve Soruşturma İşleri: Yeşilkart sağlık cüzdanı, bakım ve muhtaçlık belgeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım almak için başvuran kişilerin ekonomik, mali, sosyal durumlarını araştırmak; ruhsat talebinde bulunanların, gizlilik dereceli yerlerde çalışacak kişilerin, arşiv araştırmalarını ve güvenlik soruşturmalarını yapmak, araştırma sonuçlarını raporlamak, ilgili kurumlara ulaştırmak işlerini kapsar.

11) Sosyal Yardımlaşma ve Hizmetlere Yönelik İşler: Vatandaşların nakdi, giyim, gıda, eğitim, ısınma, ev yapma, evlenme, iş kurma ve sağlık alanlarındaki yardım taleplerini kabul etmek, başvuru formu vermek; durumları ilgili yasanın kapsamında olduğu anlaşılan fakir ve muhtaç vatandaşlara ait dosyaları vakıf mütevelli heyetinin görüş ve kararına sunmak, yardım yapılmasına karar verilenlere yardımları ulaştırmak işlerini kapsar.

12) Nüfus İşlemleri: Nüfus cüzdanı vermek, değiştirmek, yenilemek; aile nüfus kayıt örneği düzenlemek, doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer değiştirme olaylarını nüfus kütüğüne tescil etmek; idari kayıt düzeltmeleri yapmak, evlilik dışı doğan çocukların tescil işlemlerini yapmak, evli kadınların evlilik öncesi soy isimlerini kullanmalarıyla ilgili talepleri tescil etmek işlerini kapsar.

13) Tapu İşlemleri: Tapu senedi vermek, kayıp ve yeniden çıkarma işlemlerini yapmak; satış, devir, bağış, cebri icra, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, iştira hakkı gibi mülkiyet haklarının tescili ve terkini işlemleri; cins değişikliği, kat mülkiyeti, kamulaştırma, ifraz, tevhit gibi tapulama işlemlerini yürütmek işlerini kapsar.

14) Sağlık İşleri: Rutin çocuk aşıları, çevre sağlığı denetimleri, ayakta tedavi işlemleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması uygulama işlerini kapsar.

15) Eğitim İşleri: Öğrenci kayıt işlemleri, öğrenci nakil işlemleri, öğrencilerin ve özellikle kız çocuklarının okullara devamını izlemek, özel eğitime muhtaç çocukları tespit ederek ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak, öğrencilerin merkez okullara taşınması ve taşınan öğrencilerin öğle yemeklerinin verilmesi ile ilgili işler, öğrenci öğretmen ve kurumdaki diğer personelin özlük haklarının takibi ve denetimi, halk eğitimiyle ilgili işler, ücretli ve vekil öğretmen atanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.

16) Tüketicinin Korunmasına Yönelik İşler: Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve Tüketici Mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere vatandaşların başvurularını kabul etmek ve karar vermek; esnaf meslek örgütleri tarafından kararlaştırılan mal ve hizmet fiyatlarıyla ilgili inceleme yaparak gerekirse yeniden incelenmesini kapsayan işlerdir.

17) Tarımla İlgili İşler: Vatandaşların arazi ekilişleri ve hayvan varlıkları hakkında belge vermek; yurtiçi hayvan nakilleri ile ilgili belge düzenlemek, çiftçi kayıt sistemini tutmak, hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili yem bitkileri ekilişlerinin müracaatlarını almak ve ilgili işlemleri düzenlemek, vatandaşların çeşitli kaynaklardan sağlayacakları kredi ve yardımlarla ilgili belgeleri düzenlemek; afetlerde hasar tespiti yapmak ve belgeleri düzenlemek; muhtaç çiftçilere ödünç tohum sağlamak ile ilgili işleri kapsar.

18) Malmüdürlüğü ve Milli Emlak ile İlgili İşler: Genel bütçeye dahil dairelerde, gelirlerin toplanması giderlerin ödenmesi değer ve emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi ve muhasebeleştirilmesi, 2022 Sayılı Kanun gereğince aylık bağlanması ile ilgili sekreterya işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası, iş ve işlemlerini yürütmek.

19) Mahalli İdareler İle İlgili İşler: Köylerle ilgili sorunları belirleyip çözümlemek, Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait iş ve işlemleri yürütmek, Belediyeler ile ilgili görevlerini yerine getirmek.

20) Çevrenin Korunması ile ilgili işler: Başta hava, su ve gürültü kirliliğini önlemek olmak üzere, halkın esenliğini temin ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması için çalışmak.

21) Gençlik ve Spor ile ilgili işlemler: İlçe stadında gençler arası yapılan futbol müsabakalarında güvenlik ve sağlık tedbirleri almak, gençlere spor alışkanlığı kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak, sağlıklı yaşam için halkın spor yapmasına imkan sağlamak, ulusal bazda gençlik organizasyonları yapmak,

22) Müftülük ile ilgili İşler: Halkın dini inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Kur’an öğretimi, vaaz ve irşatlarla toplumu aydınlatmak ve vatandaşların dini konularda doğru bilgilenmesine yönelik önlemleri almak.

23) Kültür ve Turizm ile ilgili işler: İlçenin kültür varlıkları ve turizm alanları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapmak, ilçe halkının turizmden gelir elde etmesine öncülük etmek,

24) İnsan Hakları İle İlgili İşler: İlçe İnsan Hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, İnsan Haklarına aykırı uygulamaların olmamasını sağlamak,

25) Bilgi Edindirme ile ilgili işler : Bilgi edinme hakkı ile ilgili işleri yürütmek “www.candir.gov.tr” web sitesindeki bilgileri güncel tutmak,

26) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak bu konuda halka yol gösterici ve öncü olmak,

Güçlü Yönler

1- İlçemizin emniyet ve asayış acısından sorunsuz ve güvenli bir ortamın olması İlçemizi yerleşim ve yatırımlar için cazip hale getirmektedir.

2- Çandır Kaymakamı ve birim amirleri, stratejik yönetim ve vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı konusunda, çeşitli hizmet içi eğitim programlarına ve uygulama toplantılarına katılmış, uygulamanın önemi ve gerekliliğini yeterince kavramıştır.

3- Çandır ilçesi, 1990 yılında kurulan yeni bir ilçedir. Bu nedenle ilçe yönetim teşkilatı kuruluşları hızla tamamlamaya çalışılmaktadır. Kurum yöneticilerinin görev alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri yeterli düzeydedir. Bütün resmi kurumlar arasında karşılıklı yardımlaşmaya yönelik iyi ilişkiler vardır.

4- Resmi kurumların, bina ve yerleşimle ilgili sorunları yoktur.

5- Kurumların telefon, faks, bilgisayar, ihtiyaçları karşılanmış durumdadır.

6- Vatandaşlara yönelik ilan ve bilgilendirme, belgelerin onaylanması, taşınmaz mal zilyetliğinin korunması, ruhsatlar, vergi, nüfus ve tüketicinin korunmasıyla ilgili işler grubunda iş yükü, başvuru açısından az veya personel durumuna göre dengelidir.

Zayıf Yönler

1- İlçedeki birim yöneticilerinin ve personelin, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla ilgili eğitilmiş olmalarına rağmen, vatandaşların beyanlarının doğruluğunun araştırılması zaman kaybına neden olmaktadır.

2- Kamu hizmetlerinin görülmesinde personel açısından işin yapılıyor, hizmetin görülüyor olması ön plandadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda hız, kalite, verimlililik, etkililik gibi kavramlar kamu personeli tarafından kendiliğinden benimsenmiş kavramlar değildir.

3- Bakım ve muhtaçlık belgelerinin verilmesinden ve sosyal yardımlardan önce belge veya yardım isteyen kişinin ekonomik, mali ve sosyal durumu hakkında araştırma yapılması gereklidir. Muhtaçlık ve bakım belgesi isteyen kişiler, mahalle / köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, mal müdürlüğü , belediye emlak müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, tarım müdürlüğü, sağlık kuruluşları, meslek odaları, sosyal güvenlik kuruluşları, bankalar, emniyet ve jandarma birimlerince yapılacak araştırmayı tamamlatmak zorundadır. Aynı araştırma kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile halen oturmakta olduğu yerin bağlı olduğu ilçe ve ilçenin bağlı olduğu illerde tekrarlanır. Bu araştırma işlemleri vatandaşların resmi dairelere gitmek için zaman ve para harcamalarına, hasta, sakat, yaşlı olan vatandaşlar için bedensel zorluklara neden olmaktadır. Başka il ve ilçelerden posta yoluyla sorulan bilgilere yanıt süresi çok uzun olmaktadır. Bu nedenle ilçede oturan ve ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerin araştırma ve karar işlemleri ortalama on gün, ilçede oturmakla beraber başka yer nüfusuna kayıtlı olanların işlemleri ortalama yirmi beş gün sürmektedir. Araştırmaların uzaması durumunda vatandaşlar tedavi ve yardımlardan zamanında yararlanamamaktadır.

4- 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmasına rağmen, vatandaşlarda şehircilik anlayışı istenen düzeye ulaşmamıştır.

5- Kurumlarımızın, hizmetin gerektirdiği ölçüde yardımcı personele, şoföre ve araca sahip olmaması hizmetin istenilen hız ve kalitede sunumunu olumsuz etkilemektedir.

6- Sivil toplum örgütlerinin yeterli sayıda ve etkin bir seviyede olmayışı yönetime katılımın zayıf olması sonucunu doğurmuştur.

7- Kayseri iline yakın olması nedeniyle ilçede ticari ve sosyal faaliyet yeterli düzeyde değildir.

Kurumun Dış Çevre Analizi

Kurumun dış çevre analizi, ilçenin genel olarak tanıtılması, vatandaşların kamu kurumlarına karşı tutum ve davranışlarının açıklanması, kalkınma planı ve ulusal programın kapsayıcı unsurlarını içermektedir.

İlçenin Genel Olarak Tanıtılması

1) Tarihi ve Coğrafi Durumu: Çandır 1930 yılında Belediye, 1948 yılında Bucak ve 20 Mayıs 1990 yılında da ilçe olmuştur. 15.07.1991 tarihinde ilk Kaymakamın göreve başlamasıyla hukuken kazanılan ilçelik vasfı fiilen uygulamaya geçmiştir. İlçemiz, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Yöresinde yer alan 35-36 derece doğu meridyenleri ile 39-40 derece kuzey paralelleri arasında yer alır. Kuzeyinde Sarıkaya ilçesi, güneyinde Felahiye ilçesi, doğusunda Çayıralan ilçesi ve batısında da Boğazlıyan ilçesi bulunur. Denizden yüksekliği 1225 metredir. Toplam 173 km2 yüzölçümü sahiptir. İlçemizde yurdumuzun büyük bir bölümünü etkisi altında tutan, karasal iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak (+ 35 dereceye kadar) ve kurak, kışlar ise soğuk (-37 dereye kadar) ve kar yağışlı geçer. Yağmur en fazla ilkbaharda Mart-Nisan aylarında. Sonbaharda ise Eylül-Ekim aylarında yağar. Ortalama yıllık yağış tutarı metrekareye 370 milimetre küptür. Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun hakim bitki örtüsü olan bozkırlar hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında kavak ve söğüt ağaçları, üzüm bağları ve meyve ağaçları ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmaktadır.

2) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 31 Ocak 2008 tarihi itibariyle İlçenin nüfusu ilçe Merkezinde 4735, kasaba ve köylerinde 1445 olmak üzere toplam 6500 dür.

3) İdari Durum: Çandır 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçeye Çandır belediyesi, Büyükkışla belde belediyesi ve 3 köy bağlıdır. Ayrıca; İlçede, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği,  Müftülük, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Tarım Kredi Kooparatifi, PTT ve Ziraat Bankası Şubesi faaliyet göstermektedir.

4) Sosyal Yaşantı Merkez ve köylerde sosyal yaşantı fazla gelişmemiştir. Vatandaşlar genelde gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar. Genel olarak evlenme ve sünnet düğünlerinde bir araya gelerek eğlenmektedirler. Bu törenlerden biri de askere giden gençlere yapılan “Asker Günü”dür. Çandır İlçesinin ekonomik yapısı genel olarak tarıma dayalıdır. Sanayi ve ticaretin payı İlçe ekonomisinde tarıma göre daha azdır. Tarıma dayalı ana geçim kaynağı şeker pancarı ve hububat tarımıdır. İlçede sinema, tiyatro, mahalli gazete yoktur. Spor tesisi olarak ilçede bir adet çim saha ve bir adet halı saha mevcuttur. 1987 yılında kurulan Çandır Spor Klulübü İlçemizi Yozgat Amatör Liginde temsil etmektedir.

5) İş ve Çalışma Hayatı: İlçemizin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Ticaret istenilen seviyede değildir. Ayrıca İlçede doğramacılık, sıhhi tesisatçılık ve inşaat işçiliği yaygındır. Ayrıca oto tamirciliği ve kaportacılık da yapılmaktadır.

Vatandaşların Kamu Kurumlarına Karşı Tutumları

Vatandaşların kamu kurumlarına ve hizmetlere karşı tutumları, gözlem ve görüşmeler yoluyla izlenmiş sonuçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

1) Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Eğilimi; Vatandaşlar, yeşil kart sağlık cüzdanları alma talepleri, yardım talepleri, kredi ve destekleme ödemeleri gibi sonunda maddi çıkar sağlanacak kamu hizmetleriyle ilgili konularda mal varlıklarını zaman zaman gizleme çabasında olmaktadırlar.

2) Devletten Beklentilerin Çokluğu; Vatandaşlar, devletin kendi geçimlerini sağlamasını veya hiç olmasa geçimlerine katkıda bulunmasını istemektedir. Ekonomik ve mali durumları ne olursa olsun özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerini devletten beklemektedirler.

3) Kurumlarla İlişki Sıklığı ve Tutumlar: Vatandaşların en sık ilişki kurdukları kurumlar; sağlık ocağı, nüfus, tarım, tapu, malmüdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, emniyet, jandarma çoğunlukla da yeşilkart ile yardım talepleri için kaymakamlık gelmektedir. Vatandaşlarımızın kurumlardaki davranışları genellikle uyum içindedir.

Fırsatlar

1. Kaymakamlığımızca “www.candir.gov.tr” adı altında web sitesi oluşturulmuş vatandaşlarımızın ilçemizle ilgili bilgiye kolayca ulaşmaları sağlanmıştır.

2. İlçemizin Kayseri İline yakın olması iş gücü ve pazara yakınlık ve  Yozgat iline bağlı olmasından dolayı Kalkınmada öncelikli bölge statüsü bir arada düşünüldüğünde sanayi yatırımlarını hızlandıracaktır.

Tehditler

1. İlçemizin nüfusunun azalması ve Kayseri iline yakın olması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını bu ilden karşılamaları, İlçedeki ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.

ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI’NIN GELECEĞE BAKIŞI

Genel iş yürütümü ile ilgili durum analizi yapıldıktan sonra bu aşamada, Çandır Kaymakamlığı, ileriye dönük olarak yönünü belirleme çabasında olacaktır. Vizyon ve misyon ifade edilerek ilkeler belirlenecek; stratejik amaçlar ve hedefler ortaya konacaktır.

Çandır Kaymakamlığı’nın Vizyonu

Çandır Kaymakamlığı, vatandaşları bezginliğe, yorgunluğa, zaman kaybına ve gereksiz masrafa sevk eden, layık olduğu çağdaş hizmet anlayışının gerisinde kalan, vatandaşın mutluluğu yerine kurumsal ve bürokratik değerlere sıkı sıkıya bağlı bürokratik yönetim kültürü ve yapısını terk ederek; vatandaşı hizmetin odağına koyan, öncelikle halka hizmeti düşünen, hizmet anlayışını vatandaşa güven ve insan sevgisine dayandıran, her zaman insanımızın mutluluğunu amaçlayan vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışını gerçekleştirecektir. Klasik yönetim ve yöneticilik anlayışı terk edilerek, yönetişim ve liderlik ön plana çıkarılacaktır.

Çandır Kaymakamlığı’nın Misyonu

Çandır Kaymakamlığının misyonu, devletin beşeri ve maddi olanaklarını en iyi biçimde yöneterek, kamu hizmetlerini, yasalara uygun şekilde, zamanında, tatmin edici kalite ve çoklukta, hızlı ve verimli şekilde yürütmek ve böylece ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, memnuniyetini ve mutluluğunu sağlamaktır.

Çandır Kaymakamlığı’nın Değer ve İlkeleri Anayasaya ve Hukuka Bağlılık

Bütün kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasaya, devletin anayasada gösterilen temel niteliklerine, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun hareket edilmesi esastır.

Tarafsızlık ve Eşitlik: Kamu hizmetleri yürütülürken, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacak, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranılacak; siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket edilmeyecektir.

Verimlilik ve Tasarruf: Kamu hizmetlerinin sadece yapılıyor olması değil, en az masrafla yapılıyor olması ve mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesi esastır.

İnsan Haklarına Saygı: Kamu kurumlarında vatandaşların işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınılması, kamu görevlilerinin de vatandaşlardan gelecek bu tür davranışlara karşı korunması sağlanacaktır.

Yeniliklere Açıklık: Kamu kurumları, yöneticiler ve her düzeyde çalışanlar, kamu yönetimi alanındaki bilimsel, teknolojik, demokratik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve istekli olmalıdır. Aynı zamanda vatandaşlarında yeniliklere açık olması yönünde aydınlatıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Kalite: Kamu hizmetleri, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak biçimde; yerinde ve zamanında; tatmin edici çoklukta ve nitelikte yürütülmelidir.

Mesleki Yetkinlik: Üstün kalitede hizmet sunulabilmesi; yaratıcı ve çok yönlü düşünen; ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın; mesleğindeki her türlü değişme ve gelişmeyi izleyen ve uygulayan; kişisel alanda sürekli ilerlemeyi hedeflemiş ve yeteneklerini yönetime ve hizmetlere yansıtabilen kamu görevlileriyle mümkün olacaktır.

Katılım, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: Kamu hizmetleriyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinin vatandaşların örgütlü ve örgütsüz katılımına açık hale getirilmesi; gereksiz gizliliğin ortadan kaldırılarak bütün işlem ve eylemlerde açıklığın sağlanması esas olmalıdır.

Çandır Kaymakamlığı’nın Stratejik Amaçları ve Hedefleri

Çandır Kaymakamlığının stratejik amaçları ve hedefleri, bir öncelik sıralaması anlamına gelmemekle birlikte, başlıklar halinde belirtilmiştir.

Stratejik Amaç 1: Çandır Kaymakamlığı’nın genel iş yürütümü kapsamında bulunan hizmetlerin sunulmasında, hız, kalite, verimlilik ve etkinlik sağlanacaktır.

* Hedef: Bütün dilekçelere en geç 15 gün içinde yazılı olarak yanıt verilecektir.

* Hedef: Yeşilkart sağlık cüzdanı, her türlü muhtaçlık ve bakım belgesi talepleri en geç 7 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Hedef: SYDV’na yapılacak ayni ve nakdi her türlü yardım talepleri en geç 7 gün içinde sonuçlandırılarak, 10 gün içinde yerine ulaştırılacaktır.

* Hedef: Fakir ve muhtaç durumda bulunduğu anlaşılan bütün vatandaşlara mutlaka yardım ulaştırılacaktır. Fakirlik ve muhtaçlığı nedeniyle evsiz, düzenli beslenemeyen, sağlık hizmetinden yararlanamayan veya çocuklarının eğitimini sürdüremeyen tek bir vatandaş kalmayacaktır.

* Hedef: Av teskeresi, yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi, diğer ruhsat talepleri 7 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Hedef: Nüfus işlemleri 10 dakikada bitirilecektir.

* Hedef: Tapu işlemleri en geç 2 saat içinde sonuçlandırılacaktır.

* Hedef: Tıbben aşılanması gereken bütün yaş gruplarındaki çocuklara ulaşılarak, aşılama döneminde, tamamının aşılanması sağlanacaktır.

* Hedef: İlçedeki bütün gebelerin periyodik takipleri sağlık personeli eliyle yapılacak, bu kişilerin mutlaka sağlık kuruluşlarında ve sağlık personeli yardımıyla doğum yapmaları sağlanacaktır.

* Hedef: Polikliniklerin açık olduğu gün ve saatler içerisinde muayene olmak için başvuran bütün vatandaşların muayenesi aynı gün tamamlanacaktır.

* Hedef: Dinlenme ve eğlence yerleri, ilçe içme suyu, hayvan ahırları, çevre ve insan sağlığının korunması açısından, sağlık personeli eliyle, her ay denetlenecektir.

* Hedef: İlçe genelinde okul çağında bulunan bütün çocukların okullarla kaydı sağlanacak, fakir ailelerin çocukları tespit edilerek ihtiyaçları karşılanacak, zorunlu eğitim çağındaki bütün çocukların, özellikle kız çocuklarının, okullarla devamı izlenerek, devamsızlıkları önlenecektir.

* Hedef: Taşımalı eğitim sistemi kapsamında taşıma merkezlerindeki okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, uygun araçlarla ve güvenli şekilde taşınmaları sağlanacak; bu öğrencilerin uyum sorunu yaşamaması için rehberlik hizmeti verilecek; temiz, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri sağlanacaktır.

* Hedef: Her eğitim öğretim yılında, ilçedeki işsizlere meslek kazandırmaya yönelik en az iki kursun açılması sağlanacaktır.

* Hedef: Başarılı olduğu halde ailelerinin fakirliği nedeniyle üniversitelere hazırlık olanağı bulunmayan lise öğrencilerinin, çeşitli hazırlık eğitimlerine katılması sağlanacaktır.

* Hedef: Hayvan aşıları, dönemleri içerisinde mutlaka tamamlanacaktır. Aşısız ve sağlık raporu olmayan hayvanların kesilmesi ve ilçe dışına nakledilmesi önlenecektir.

* Hedef: Yeni tarımsal ürün ve tekniklerin yaygınlaştırılması için her yıl, özendirme amaçlı en az bir ürün ekimi yaptırılması ve bir tarımsal teknik uygulaması çiftçilere tanıtılacaktır.

* Hedef: Her yıl hasat döneminde tarlalar kontrol edilerek kuraklık veya tohum ihtiyacını gerektirecek bir durumun olup olmadığı, tarlalar biçilmeden önce ve yerinde tespit edilecektir.

Stratejik Amaç 2: Vatandaşların kamu hizmetlerine kolayca ulaşmasını engelleyen, çalışma ortamlarının düzenlenmesinden kaynaklanan sorunların kaldırılması amaçlanmaktadır.

* Hedef: Hükümet konağında ve kamu binalarında, yerleşim düzeninden kaynaklanan engeller bir ay içerisinde kaldırılacaktır.

Stratejik Amaç 3: İş yürütüm ve sunum sistemi basitleştirilerek, vatandaşların rahatı ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden biçimlendirilecektir.

* Hedef: Evrak döngüsü azaltılacak, gereksiz bürokratik formaliteler kaldırılacaktır.

* Hedef: Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını ilçe kaymakamına ve diğer yöneticilere aktarabilmeleri ve ihtiyaçların yerinde görülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

* Hedef: Başvurular kolaylaştırılacak iş sunum yöntemleri basitleştirilecek, vatandaşların yasal zorunluluk olmadıkça bütün işlerini ilçedeki kurumlarda bitirmesi sağlanacak, gereksiz zaman ve para harcanması önlenecektir.

Stratejik Amaç 4: Kamu personelinin vatandaşların beyanlarına; vatandaşların da kamu kurumlarının hukuk ve adalet çerçevesinde çalıştığına inanması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

* Hedef: Vatandaşların, işlerinin görülmesinde beyanları esas alınarak, yasal olarak istenmesi gereken belgeler varsa, bunlardan başka belge istenmeyecektir.

* Hedef: Vatandaşların çekinmeden ve bir aracıya gereksinim duymadan kamu kurumlarına başvurması sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 5: Çalışanların performansının sürekli geliştirilmesi, eğitiminin ve motivasyonunun arttırılması, yeteneklerinin yönetime ve hizmetlere yansıtılması, personelin değerlendirilmesinde ve üst yönetimle her türlü ilişkisinde performans ve gayretinin göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır.

* Hedef: Çalışanların, vatandaş odaklı kamu yönetimi kültürü anlayışını öğrenmeleri ve sürekli davranışlar haline getirmeleri amacıyla düzenli eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.

* Hedef: Çalışanlar arasında, anlamlı bir rekabet ortamı yaratılarak, performansları geliştirilecek, motivasyonları arttırılacaktır.

* Hedef: Çalışanların moral- motivasyonunu yükseltici faaliyetler yapılacaktır.

* Hedef: Performans denetimi yapılacaktır.

Stratejik Amaç 6: Karar alma ve uygulama süreçleri katılıma açık hale getirilerek, gereksiz gizlilik ortadan kaldırılacak; şeffaflık ve açıklık sağlanacaktır.

 

*Hedef: Yönetişim sağlanacaktır.                                                                                                                          


  

      

T.C. Çandır Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi
Bilgilendirme ve Kültür hizmetidir.