T.C.
ÇANDIR İLÇESİ
ÇANDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
1- GİRİŞ:
 
        Belediyemize ait genel bilgiler, Belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetleri, bazı faaliyetlerde yaşanan olumsuzluklara ve ilişkin sorunları arz edeceğim.
        Beldemizde eğitimin yetersiz oluşu, yoksulluk ve işsizlik gibi temel sorunları ile İlçemiz göç  vermektedir.  Bu olumsuzlukları gidermek  için daha fazla çabanın harcanmasının gerektiği bilinmektedir.
 
2- GENEL TANIM:  


Çandır Belediyesi olarak;


        Belediyeler: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kanunlarla  verilen yetki ve görevler çerçevesinde belde halkının yaşam kalitesinin geliştirilmesi için ortak nitelikli yerel hizmetleri sunmaya çalışmaktayız.

        Belediyeler, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde kurulmuş kamu kurumları olarak bir yandan hizmetin halka en yakın yerden verilmesini ve böylece kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlarken, diğer yandan da yine halka yakınlıkları sebebi ile karar ve uygulamalara halkın katılımının daha kolay olduğu kurumlardır. 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Vatandaşların belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulmakta, Belediye faaliyetleri hakkında vatandaş bilgilendirilmektedir.

        Hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapılmaktadır.

         Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak insanların kamu kesimine bakış açıları de değişmekte ve artık kamu kesiminin sunduğu hizmetlerle yetinmeyerek, bu hizmetlerde kalite aramaktadırlar. Kamunun sunduğu hizmetin bir lütuf olmadığı, kamu kesiminin toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet eden kuruluşlar olduğu anlayışının yaygınlaşması ile beraber, artık kamunun sunduğu hizmetlerdeki ve sunuş biçimindeki kalite toplum tarafından sorgulanmaktadır. Toplum, kendisine hizmet etmekle sorumlu olan kamu yönetimlerinin ve özelde belediyelerin kendilerine tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da her geçen gün daha hassas davranmaktadır.


        Belediyemiz, vatandaşa yönelik olarak sunmakta olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışını sağlamak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla gereken çalışmalar yapılmaktadır.
 
 
3-GENEL BİLGİLER:


3.1-TARİHİ:
        
        İlçemiz Belediyesi 1930 yılında kurulmuş olup, 3392 Sayılı Yasa ile 1990 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.
 
3.2-YÜZÖLÇÜMÜ VE RAKIMI:

        İlçemizin yüzölçümü 17803  Hektar olup. Rakımı 1420 m’ dir.
 
3.3-NÜFUS YAPISI:

        2000 yılı genel nüfus sayımına göre, toplam ilçe nüfusumuz 19037 dir. Bunun 13.449 sı şehir merkezinde, 5.588 ’sı köylerde yaşamaktadır. Nüfusumuzun % 49’u erkek, % 51’i ise kadındır. Son nüfus sayımına göre nüfusumuz %60 düşüş görülmektedir.2012 yılı Nüfus 5.371'dir.


4- TEŞKİLAT YAPISI:


4.1-YASAL DURUMU:


        Belediye 5393 sayılı yasa gereğince kurulup, bu yasaya ve bu yasaya göre çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre hizmet vermektedir. Belediye Meclisi, Belediye encümeni ve Belediye Başkanı Belediyenin karar ve yürütme organlarıdır.
 
4.2-BELEDİYE MECLİSİ:

        Olağan halde 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Genel seçimleri ile Belediye Meclisi seçilmekte ve Belediyemiz Meclisi Başkan dahil 10 üyeden oluşmaktadır.


4.3-BELEDİYE ENCÜMENİ:
        

        Encümeni seçimle oluşan Belediye Meclis Üyeleri arasından bir yıllığına seçilen iki üye ile Daire Baş Amirlerinden oluşan doğal üyelerden oluşmaktadır. Encümen hem karar ve hem de yürütme organı olarak görev yapmaktadır. 
 
4.4.-BELEDİYE BAŞKANI:

        Belediye Başkanı, Belediyeyi bütün resmi ve özel kurumlarda temsil etmeye yetkili ve yürütmenin başıdır.

5-Personel   Durumu: 

          Çandır İlçe Belediyesi birim müdürlükleri emrinde çalışan tüm personelleri. 657 sayılı kanuna göre Devlet memurunu, 4857 sayılı kanuna göre; 5393 sayılı Belediye kanunu 49. maddesi gereği Sözleşmeli personel’i 

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre belediyemizin yer almış olduğu grubunda değişiklik olmuş D-3 grubunda yer almıştır.Bu nedenle yeniden norm kadro çalışmaları yapılmış olup;


 
Memur Kadrosu:32


İşçi       Kadrosu:16 
olarak belirlenmiştir.


Memur: 8Sözleşmeli Personel : 1Sürekli İşçi: 14Geçici İşçi: -
TOPLAM: 23 Kişi5-Fiziksel Yapısı:

        Belediyemiz  İlçemizin Kılıçlar Mahallesi Atatürk Caddesinde 2500 m2  arsa üzerinde 500 m2  4 katlı  Binanın II. Katında hizmet vermektedir. Bu bina aynı zamanda Hükümet Konağı  olarak da  hizmet vermektedir. 

        Hizmet Binamızda Belediye Başkan Makam Odası, Meclis Toplantı Salonu, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Evlendirme Memurluğu, Tahsilât -Emlak Servisi Su işleri ve Bilgi İşlem Birimleri yer almaktadır. Zabıta Hizmetleri Sosyal Merkez binamızın Zemin katında hizmet vermektedir. İtfaiye hizmetleri Belediye garajında hizmet vermektedir.
6-Donanım : (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar) 

        Belediyemiz birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulu bulunan telsiz sistemimiz,  5  adet  Motorola el telsizlerimizin mevcuttur. Belediyemiz hizmet binasının kurulu bulunan bilgisayar ağı genişletilerek tümü internet bağlantısı verilmiş olup  en az sürede ve en az iş gücüyle halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışılmıştır. 
 
   İNSAN KAYNAKLARI
 
 
BİRİMLER
ÇALIŞAN MEMUR SAYISI
ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
Yazı İşleri Müdürlüğü
2
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1
 
Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü
    
 1 Sözleşmeli
İtfaiye Müdürlüğü
 
 2
Zabıta Amirliği
2
 
Temizlik İşleri Servisi
 
 6
Şoför
 
 2
Demir Doğrama İşleri
 
 1
 Eğitim ve Kültür Hizmetleri
  -         
 
     
 Emlak-Su Tahakkuk Tahsilat  1  
 Park ve Bahçeler  -  
 Dini Hizmetleri  2  
 Sekreterlik-Santral ve Odacılar    
 Kaloriferci    
 İnşaat Ustası    
 Halı Saha Görevlisi    
 Kanalizasyon Bakım Onarım    3


2-TOPLU KONUT YAPIMI: 


        Toplu konut alanı olarak teklif edilen Bahçelievler Mahallesi Dr. Mehmet Murat Bulvarında 7 hektarlık alanın hâlihazır haritası, sondajlı jeolojik zemin etüdü ve imar planı belediye tarafından yaptırılmıştır. Bu alan, Toplu Konut İdaresinden gelen teknik heyet tarafından yerinde incelenmiş ve konut yapımı için TOKİ’ye arsa devri yapılmıştır. Şu an konut yapımı belediyemiz işbirliği ile %100 oranında tamamlanmıştır.


3-KANALİZASYON YAPIMI: 
   

        İlçemizin kanalizasyon şebekesi % 80 mevcut olup, eski olması sebebiyle zaman zaman arızalar vermekte sistem iyi çalışmamaktadır. 31/03/2005 tarihinde İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile Kanalizasyon Projesi ve Arıtma Tesisi Projesi Yapımı için protokol yapılmış ve 2008 yılında    ihalesi İller Bankası tarafından yapılmıştır.
        İlçemizde yapılan ilave kanalizasyonlar 2008 yılında muhtelif cadde ve sokaklarda yaklaşık 2000 metre kanalizasyon çalışması yapılmıştır.
4-MEZARLIK YAPIMI:
        Mezarlıklarımızın kişinin yakınlarına vermiş olduğu değer olgularına göre yakınlarının mezarlarının daha güzel olması, mezarlarını süsleme, sanduka yaptırmaları gibi olanakların doğması için mezarlıklarımıza da büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle Yeni meydan Mezarlığında parselasyon çalışması yapılarak yeni mezar yerleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız 2009 yılı içerisinde de devam edecektir.
        Bahçelievler Mezarlığı çok eski yıllardan beri kullanıldığından burada cenaze defin yeri kalmamıştır. Bu bölgede yeni bir mezarlık açma çalışmalarımız vardır.


5-KAMULAŞTIRMA:


        İlçemiz Kılıçlar Mahallesi 178 ada 135 nolu parsel İmar Planımızda Park Alanı olarak gözükmektedir. 5000 m2 lik bu alanın kamulaştırma işlemi tamamlanmış ve projesi hazırlanmış olup , Park yapımına 2009 yılı içerisinde başlanacaktır 


6-KALDIRIM YAPIMI :


        İlçemizin Yenimeydan Mahallesi Kışla Caddesi ve Seğmen Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Çayır Caddesi ve Ada Caddesi, Nabioğlu Mahallesi Karaoğlan Caddesi ve Şht. Yıldırım Yılmaz Caddesi, Atatürk Mahallesi Şht. Halim Altay Caddesi ile Eşrefpaşa Mahallesi Menekşe Sokak kaldırımlarına yaklaşık 1000 m3 C 16/20 Hazır Beton yapılmıştır
7-ASFALT ÇALIŞMALARI:


        
İlçemizin ana yol güzergâhı su çalışmalarından dolayı bozulduğundan Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak ana yol güzergâhı asfalt kaplama yapılmıştır.
8-AŞ EVİ KURULMASI: 


        Belediyemiz bünyesinde açılan Aş evi Ramazan ayı boyunca İlçemizde bulunan kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı yurttaşlarımıza hizmet vermiştir. Bu etkinliğimiz her yıl periyodik şekilde devam edecektir.9-ÇANDIR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ


        Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacı ile futbol-voleybol ve basketbol gibi bir çok spor alanında faaliyet göstermek üzere 1987 yılında Çandır SPOR KULÜBÜ kurulmuştur. Daha Sonra Belediyemiz 1994 yılında bünyesine katılmıştır
KURULUŞU: 987
RENK: KIRMIZI-YEŞİL
LİSANSLI OYUNCU SAYISI: 154
AKTİF LİSANSLI OYUNCU SAYISI:29
STADI: 500 KİŞİLİK TRİBÜNLÜ İLÇE STADI
KULÜP BİNASI: BARBAROS MAHALLESİ –BELEDİYE İŞ HANI I. KAT-ÇANDIR


ETKİNLİKLERİ: Yozgat I. Amatör Kümede Futbol dalında mücadele etmektedir. Kulübümüzün eğitsel çalışmaları (Yaz Futbol okulu, kitap, dergi vb. okumalar, Ulusal Bayramlara takım halinde katılım, İlçe içerisinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası vb. Turnuvalara katılım. )
10-TEMİZLİK İŞLERİ: 


        İlçemizde çöp toplama işleri, çarşı –Pazar temizlikleri günlük yapılmakta, çöplerin düzenli toplanması için Çöp Varilleri yaptırılarak her eve birer tane verilmiştir. Çöp toplama ekibi iki vardiya halinde çalışmakta, çöp hizmetlerinde: 1 Çöp Kamyonu, 1 Traktör ve 6 personel görev yapmaktadır
*Şehrimiz’ in çöplerini toplayıp çöp alanına naklini sağlamak;
*Şehrimizin cadde ve sokaklarını süpürmek temiz tutmak;
*Şehrimizin ihtiyacı olan yerlere çöp varilleri koymak
*Yeni katı atık depolama alanı için çalışmalar başlamıştır.11- KAPALI PAZAR YERİ YAPIMI:
        İlçemizde mevcut olan mahalli pazar alanı ihtiyaçlara artık cevap verememektedir. 2009 yılı içerisinde günümüz şartlarına uygun ilçe halkımıza yakışık ve gelen esnafın daha modern bir ortamda alışveriş ve ticaret yapabileceği şekle Kapalı Pazar yapmayı hedefliyoruz.


2011 YILI

Belediyenin Gayrimenkul Malları
 • 6 dairelik sosyal konut
 • Eski Belediye Binası
 • Belediye garaj ve depoları
 • 12.000 metre karelik spor sahası ve binası
 • Toki sahasında yaklaşık 20.000 m2 arsa
 • 120.000 metre karelik organize sanayi alanı
 • 1000 metre karelik kavaklık
 • Kılıçlar mahallesinde 6.000 metrekarelik arsa
 • Atatürk mahallesi sığır yolağı mevkiinde 12.000 metrekare arazi
 • Yenimeydan mahallesi kışla caddesinde 220 metrekare arsa
 • 4 Dairelik sosyal konut
 • Cumhuriyet Mahallesi Akbayır Mevkiinde TV tesisleri
 • 400 m2 oturum alanı ve 5 katlı sosyal merkez binası
 • Atıksu Arıtma Tesis yapılacak alan Höyük Mevkii 207 ada 25 parsel yüzölçümü 4343 m2
MEVCUT İMAR DURUMU:

    İlçemizin imar planları 1987 yılında yapılmış olup, değişen koşullara göre yeniden imar planı hazırlanması hasıl olmuştur.İlçemizin halihazır haritaları 2009 yılında İller Bankasına yaptırılmış olup, yeni imar planı yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.Jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmış olup, ihalesi 2012 yılı içerisinde yapılacaktır.

    İlçemizde mevcut imarlı yollarımız 35 km olup, bu yolların bir kısmı beton kilit parke taşı ve asfalt kaplama yapılmıştır.

    Beton Kilit Parke Taşı Yollarımız: 15km

    Asfalt kaplama (Anayol Dahil)  : 10 km

    Stabilize Olan Yollarımız          : 10 km


YOL YAPIMI:

    İlçemiz içerisinde açılmış yollar, sokaklar ve şehiriçi yollarımıza kilit parke döşenerek hizmete açılmaktadır.2010 yılında Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan TOKİ Evleri dağıtımı yapılmış, TOKİ alanındaki yolların kilit parke döşemesi belediyemizce yapılmıştır.


 TOPLU KONUT YAPIMI:

    Toplu konut alanı olarak teklif edilen Bahçelievler Mahallesi Dr.Mehmet MURAT Bulvarında 7 hektarlık alanın halihazır haritası, sondajlı jeolojik zemin etüdü ve imar planı belediye tarafından yaptırılmıştır.Bu alan, Toplu Konut İdaresinden gelen teknik heyet tarafından yerinde incelenmiş ve konut yapımı için TOKİ'ye arsa devri yapılmıştır.Şu an konut yapımı belediyemiz işbirliği ile %90 oranında tamamlanmıştır.Müteahhit tarafından eksik bırakılan alt yapı çalışmaları ve yolları, TOKİ ile işbirliği yapılarak alt yapıları ve yolları yapılmıştır.


KANALİZASYON YAPIMI:

   İlçemizin kanalizasyon şebekesi %80 mevcut olup, eski olması sebebiyle zaman zaman arızalar vermekte sistem iyi çalışmamaktadır.31/03/2005 tarihinde İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile Kanalizasyon Projesi ve Arıtma Tesisi Projesi Yapımı için protokol yapılmış ve 2008 yılında ihalesi İller Bankası tarafından yapılmıştır.

    Kanalizasyon yapım ihalesi 14/10/2011 tarihinde yapılmış olup, 2012 yılı içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    İlçemizde yapılan ilave kanalizasyonlar 2010 yılında muhtelif cadde ve sokaklarda yaklaşık 1000 metre kanalizasyon çalışması yapılmış ve kısmi tamiratlar yapılmaktadır. 

MEZARLIK YAPIMI:

    Mezarlıklarımızın kişinin yakınlarına vermiş olduğu değer olgularına göre yakınlarının mezarlarının daha güzel olması, mezarlarını süsleme, sanduka yaptırmaları gibi olanakların doğması için mezarlıklarımıza da büyük önem vermekteyiz.Bu nedenle Yenimeydan Mezarlığında parselasyon çalışması yapılarak yeni mezar yerleri yapılmıştır.Bu çalışmalarımız 2012 yılı içerisinde de devam edecektir.

    Bahçelievler Mezarlığı çok eski yıllardan beri kullanıldığından burada cenaze defin yeri kalmamıştır.Bu bölgede yeni bir mezarlık açma çalışmaları başlatılmıştır.

 ASFALT ÇALIŞMALARI:

    İlçemiz Kılıçlar Mahallesi Lise Caddesi su çalışmalarından dolayı bozulduğundan Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak yol güzergahı asfalt kaplama yapılmıştır.

DERE ISLAHI:

    İlçemiz merkezinden geçen Kozan Özü ve Mera Çayı taşkın kanal olarak DSİ tarafından açılmış bu derenin ıslah çalışmaları DSİ ve Belediye işbirliği ile yapılmaktadır.

İŞ MAKİNESİ ALIMI:  

    Araç parkımızda bulunan iş makineleri eski olması ve ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle çalıştırılması maliyetli olmakta ve iş verimini düşürmekte idi.Belediyemize New Holland marka 2010 model TT 50 ve TT 55 DT Traktörler alınmıştır.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI:

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 04/09/2009 tarih ve 8597 sayılı yazısı talimatları doğrultusunda 2009-2010 yıllarında köy yollarımızın güzergahı ağaçlandırma çalışmalarına başlanılmış 4000 civarında ağaç dikilmiştir.

    Mülkiyeti Hazineye ait Güllüdağı mevkii ve yine mülkiyeti hazineye ait olan Keldağ mevkii ağaçlandırma alanı olarak tahsisi istenmiş Yozgat İl Çevre Orman Müdürlüğü ile protokol yapılarak bu alanların ağaçlandırılması, bakım ve onarımı yapılmaktadır.
 

 PİKNİK ALANI PARK YAPIMI:

    2010 yılı içerisinde İlçemizin Bahçelievler Mahallesi Keldağ Mevkine piknik alanı ve park yapılarak hizmete açılmıştır.Aynı bölgede Adalar Mevkiinde Piknik Alanı yapılarak hizmete sunulmuştur.