ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AMACA YÖNELİK GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI
Yozgat İli Çandır İlçesi SYDV;
İşin Adı: 4 (Dört) adet amaca yönelik geçici personel alımı İşin Süresi: 6 ay
Personelin Unvanı: Geçici İşçi
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 (Dört)
I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak 3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alımı satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
Amaca Yönelik Geçici Personel Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar: 1)Çalışacak kişinin aktif herhangi bir gelirinin bulunmaması,
2)Proje Kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması,
3)25-45 yaş aralığında olması,
4)Öncelikle 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan vatandaşlardan olması,
 
 
 
5) 3 (Üç) bayan 1 (Bir) erkek personel istihdam edilecektir.
,  6) Çandır ilçe sınırlarında ikamet ediyor olması.
7)En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (Erkek adaylar için)
8)Askerliğini tamamlamış olmak (Erkek adaylar için)
9)Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması.
2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1)Yaşlı Bakım Sertifikası sahibi olmak, (Zorunlu olmayıp tercih nedenidir)
2)Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt örneği
3)Adli Sicil Belgesi (İşe girdikten sonra istenecektir)
4)Sağlık Raporu (işe girdikten sonra istenecektir.)
5)ikametgah belgesi.
3-PERSONEL UNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET 1)Unvanı: 4 (Dört) adet amaca yönelik geçici personel, 2)Ücret: Asgari ücret.
4-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular 18/09/2017 Pazartesi gününden itibaren Çandır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru belgeleri ile şahsen yapılacaktır.  Başvurular 22/09/2017 tarihinde Cuma günü saat 17.00'da sona erecektir